Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Matoušková Květa - Elektronic, IČ:12369713, se sídlem 262 21 Obecnice 318:

 • Zboží zobrazované v našem e-shopu je pouze prezentací našeho sortimentu, kupní smlouva se při nákupu na e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Každé objednávce je přiděleno interní číslo objednávky "variabilní symbol". Skládající se "datum a času vytvoření objednávky" v době vytvoření.
 • Vznik kupní smlouvy vzniká přijetím veřejné nabídky, tedy doručením objednávky Kupujícím.
 • objednat si můžete většinu našeho sortimentu v celkové ceně min. 100Kč ( + poštovné dle tarifu České pošty pro zásilku Balík Do ruky )
 • Vlastní plnění objednávky nastává po potvrzení o zaregistrování objednávky do našeho systému Kupujícímu e-mailem, který Kupující uvedl v objednávce.
 • při expedici zboží automaticky zasíláme daňový doklad, plátce DPH upozorňujeme, že je nutné uvádět IČO a DIČ v každé objednávce
 • pokud si přejete odebrat i nekompletní dodávku, je nutné toto uvést při objednávání v poznámce
 • možnost osobního odběru: pondělí až pátek od 9:00 do 13:00 - po této době jen po domluvě.

Nutné údaje v objednávce jsou:

 • srozumitelné zpáteční jméno a adresa
 • telefon a e-mail adresa
 • název zboží
 • počet kusů
 • u firem jméno kontaktní osoby, která podává objednávku

Upozornění:

Veškeré ceny jsou uvedeny bez množstevních slev. Tyto slevy Vám budou poskytnuty při vyřizování objednávky.

Obchodní podmínky

 • úvodní ustanovení

  1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodě provozovaném na doméně elektro-obecnice.cz (dále jen internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Květa Matoušková - Elektronic, s místem podnikání v Obecnici, 262 21 Obecnice 318, IČ:12369713, DIČ CZ536211237 zápisu v obchodním rejstříku regist. Fú Příbram, e-mail zs@elektro-obecnice.cz, tel. 318 635650, (dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující).

  2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

  • Objednávka - kupní smlouva

   1. Objednávky - Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky v e-shopu tlačítkem "Odeslat objednávku =>". Kupujícímu je poté daná informace na stránkách e-shopem o úspěšnosti odeslání. Prodávající v nejkratší době zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na uvedený e-mail, který je uveden v objednávce Kupujícího.
   2. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
   3. Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Spotřebitele musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.
   4. Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že
    a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství,
    b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem,
    c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Spotřebitele či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Spotřebitele by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Spotřebitele za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Spotřebiteli touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
   5. Změny či zrušení ze strany Spotřebitele - Spotřebitel má právo objednávku zrušit či změnit, je-li v objednávkovém systému ve stavu "Nová objednávka", a to formou e-mailu či telefonicky. V případě, že je ve stavu "Připraveno k odeslání", je zrušení možné pouze telefonicky, jelikož se předpokládá brzké předání zásilky přepravci - v tomto případě však Prodávající nemůže zaručit splnění požadavku (zásilka již může být předána přepravci, pouze ještě není aktualizován stav objednávky). Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému.
   6. Upřesnění - Objednávka Spotřebitele je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Spotřebiteli (telefonicky) uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Spotřebitel má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před odesláním objednávky.

  • Dodání zboží

   1. Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky.
   2. Způsob doručení - Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společností Česka pošta - Balík do ruky (dále jen Přepravní spol.) V případě zájmu je možné domluvit jiný způsob zaslání či osobní vyzvednutí zboží (v případě osobního vyzvednutí zboží je potřeba, aby se Spotřebitel domluvil s Prodávajícím na termínu vyzvednutí zboží).
   3. Doba vyřízení - Objednané zboží je expedováno nejkratší možné době, obvykle 3 dny.
   4. Způsoby úhrady - Objednané zboží se hradí dobírkou či bankovním převodem (jen po domluvě).
   5. Spotřebitel je povinen při převzetí zboží ať už formou dodání poštou nebo osobním odběrem, toto zboží řádně zkontrolovat, případné zapájení chybně nebo jinak upravené dodané položky nelze uznat jako reklamaci

  • Rezervace zboží

   1. Prodávající se zavazuje po dobu 14 dnu rezervovat objednané zboží pro Spotřebitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena / zboží vyzvednuto, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.

  • Poštovné a poplatky - zaslání do České republiky

   1. Platba dobírkou a převodem - Spotřebitel hradí jen náklady dle ceníku České pošty.
   2. Platba hotově (osobní vyzvednutí) - žádné přepravné ani manipulační poplatky se neúčtují.

  • Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

   1. Oznámení o odstoupení od smlouvy - Spotřebitel je musí zaslat do 14 dnů prodávajícímu, nestačí je v této lhůtě podat na poštu. Vždy je proto vhodné odstoupení poslat zároveň doporučeně poštou, faxem a případně i naskenované e-mailem na adresu uvedenou na stránkách prodávajícího.
   2. Možnost vrácení - Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst. 7 Občanského zákoníku i bez udání důvodu. Toto právo má Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze. Náklady za vrácení zboží od Spotřebitele ke Kupujícímu hradí Spotřebitel. Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
   3. Místo vrácení - V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Spotřebitel - povinen vrátit Prodávajícímu zboží na doručovací adresu uvedenou na stránce "Kontakty“.
   4. Vrácení peněz - Peníze za zboží vrácené dle §53, odst. 7 Občanského zákoníku budou Kupujícímu - Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adresu, a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží hradí Kupující. Kupující je povinen vrátit dodané zboží plus dodané manuály a veškeré příslušenství k vrácenému zboží.
   5. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Spotřebitelem bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitel na vrácení kupní ceny.

  • Výjimky z práva na odstoupení

   1. Zákon stanoví pro možnost odstoupení některé výjimky. Právo na odstoupení se tak nevztahuje na smlouvy:
   2. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem objednatele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
   3. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
   4. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   5. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

  • Vrácení kupní ceny a účelně vynaložené náklady

   1. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, je vám prodávající povinen vrátit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Podle zákona (§ 53 odst. 10 Občanského zákoníku) má ovšem právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Například o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu, opravu vzniklého poškození apod.

  • Omezení Odpovědnosti

   1. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením dodací lhůty, dodávkou zboží s jinými parametry než uvedenými v e-shopu, nedodáním zboží nebo změnou kupní ceny. Zejména nenese zodpovědnost za výrobní výluky, ušlý zisk nebo nepřímé ztráty vzniklé nedodáním vhodného zboží ve sjednané lhůtě.
   2. Prodávající nenese odpovědnost za následky použití dodaného zboží v rozporu s jejich určením.
   3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé během tisku katalogu a chyby v technické dokumentaci uvedené na internetu.
   4. Spotřebitel je povinen po obdržení zboží zkontrolovat, zda vlastnosti zboží splňují požadavky. Parametry a popisy nabízeného zboží v e-shopu mají pouze informativní charakter a nemohou být základem pro žádost na náhradu škody. Spotřebitel je povinen vynaložit patřičnou péči, aby se zakoupeným zbožím bylo vhodně zacházeno a aby bylo vhodně používáno.
   5. Prodávající nenese odpovědnost za protiprávní použití zakoupeného zboží.
  • Závěrečná ustanovení
   1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím aktualizace na titulní straně.
  • Ochrana osobních údajů

   1. Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatku a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníku předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.  Reklamační řád

   Obecné ustanovení
  1. Reklamační řád internetového obchodu www.elektro-obecnice.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tento zákon zpřesňuje a vymezuje práva a povinnosti prodávajícího, odpovědnost za vady.

  2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva Spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží v záruční době. Při převzetí zboží od pracovníků prodávajícího, nebo od pracovníků třetí strany (externí dopravce) je kupující vždy povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí a to za přítomnosti předávající osoby. Součástí takové kontroly je i kontrola kompletnosti výrobku. Reklamace fyzicky poškozeného zboží dodatečně nemusí být prodávajícím uznána!

  Povinnosti Spotřebitele při převzetí zboží

  1. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, což jsou všechny vady zjistitelné hned při převzetí zboží, je kupující povinen s předávající osobou vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v takových případech zboží nepřevzít.

  Reklamace zboží v záruční době

  1. Pokud se po převzetí zboží kupujícím na tomto zboží vyskytnou vady v záruční době, je Spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci.
  2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku. V současnosti je stanovena na 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
  3. Záruční doba se ze zákona prodlužuje o dobu, po kterou zboží bylo v záruční opravě. V případě výměny vadného zboží za nové zboží, získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.


  Postup vyřízení reklamace

  1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, je téměř vždy reklamace uplatňována prostřednictvím servisu prodávajícího, případně autorizovaných servisů.
  2. Důležitou podmínkou pro uplatnění reklamace v záruční době je prokázání původu zboží předložením dokladu o koupi, případně záručního listu (nebo věrohodným způsobem tuto skutečnost prokázat).
  3. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  4. Po uplynutí zákonné lhůty jsou kupujícímu přiznána stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

  Zaslání zboží na reklamaci

  1. Je v plně v zájmu kupujícího, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, vyhovujícího přepravě křehkého zboží.
  2. Označení zásilky příslušnými symboly je samozřejmostí.
  3. Zboží, pokud možno, má být v původním obalu nebo alespoň obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě.
  4. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů), způsobené jeho používáním.

  Rozsah záruky a její omezení

  1. Nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací, nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná, porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou, používání zboží v podmínkách a za podmínek, které neodpovídají parametrům, uvedeným v dokumentaci ke zboží, zapájením elektronických součástek do plošného spoje bez předchozího otestování, nedovolené úpravy, či falšování záručního listu a dokladů o koupi.
  2. škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem, vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou, poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné čSN, nebo nevhodně navrženého zapojení (u elektronických součástek), na veškerý spotřební materiál, na veškerý software, který byl vyjmut z originálního obalu (otevřením balení kupující akceptuje tyto podmínky).

  Ostatní podmínky, zde nevyjmenované případy, se řídí Občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.


 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekceÚstřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 - 120 00 Praha 2 - Email:adr@coi.cz - Web: adr.coi.cz

 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 - 120 00 Praha 2 - Email: adr@coi.cz - Web: adr.coi.cz - Spotřebitel může využít rovnež platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Účinnost

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 25. února 2017. Prodávající si ponechává právo jakékoli části tohoto řádu v budoucnu změnit, při respektování platných zákonů České republiky.