Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

OVSČ - podnikatel Květa - elektronic, se sídlem Obecnice 318, 262 21 Obecnice, IČO: 12369713, zapsaná v obchodním rejstříku v ŽR Ok. ŽÚ Příbram, déle jako podnikatel, klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Podnikatel zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.elektro-obecnice.cz., jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech dochází ke zpracování osobních údajů například objednávání zboží zákazníků na prodejně, při telefonických objednávkach a nebo zasílaní objednávek e-mailem.

b)    V rámci zpracování souborů zpracovává podnikatel následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

(1)    webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
(2)    IP-adresa;
(3)    datum přístupu a doba přístupu;
(4)    údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2)    Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

a)    V žádném případě podnikatel nezasílá newslettery ani další reklamní sdělení.

3)    Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

a)    V případě nákupu zboží na výše uvedených webových stránkách bude podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. 

b)    Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude podnikatel provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

c)    podnikatel bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

d)    podnikatel bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama a nebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

4)    Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

a)    Podnikatel si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na podnikatele obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

b)    Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti podnikatel bude společnost podnikatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost podnikatel zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti podnikatel). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti podnikatel dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost podnikatel nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

c)    Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) podnikatel uplatněna reklamace výrobku, bude podnikatel zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností podnikatele, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává podnikatel osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti podnikatele reklamaci vyřídit.

5)    Použití souborů cookie a analýza webové stránky

a)    Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost podnikatel na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

b)    Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost podnikatel shromažďuje na svých webových stránkách:

(1)    Permanent login  - slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookies je uchovávána    po dobu jednoho měsíce nebo do odhlášení.

c)    V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".

2. Zvolte oddíl "Soukromí"

3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.

3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"

4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

4. Potvrďte Vaše nastavení

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".

 

2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“

2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“

3. Klikněte na tlačítko „Delete“

3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“

 

4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Google Analytics a Google Adwords

a)    K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá podnikatel službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

b)    Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách podnikatel nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

c)    Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

d)    Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

f)    Personalizaci může návštěvník webových stránek společnosti podnikatele vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

6)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů

a)    V případě, že společnost podnikatel bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

1)    právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, 
2)    právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost podnikatel zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, 
3)    a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost podnikatel provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

b)    Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností podnikatel či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na podnikatele jakýmikoliv prostředky.